Vad står det i läroplanen och vad är det verkliga motivet?

läroplan

Här följer en kortfattad genomgång av den enligt lag obligatoriska läroplanen som alla skolor måste följa. Även om man har ett allvarligt sjukt barn och får möjlighet att hemundervisa måste denna läroplan följas.

Vem bestämmer läroplanen?

I Sverige råder det demokrati. Alla lagar bestäms i riksdagen av folkvalda representanter. En av dessa lagar är skollagen.

På Sveriges Riksdags hemsida kan man läsa om de fyra grundlagarna och om regeringsformen. På denna sida kan man att “Grundlagarna skyddar vår demokrati.” och att “Regeringsformen börjar med grunderna för statsskicket och slår fast att all offentlig makt utgår från folket. Det betyder att medborgarna är med och bestämmer genom de politiker som väljs in i riksdag, kommuner och landsting. Detta kallas representativ demokrati.

Såhär fungerar det: Det är majoriteten av folket som valt representanter som har skrivit skollagen. Det är regeringen som förordnar läroplanen som gäller hela skolsystemet. Det är regeringen som verkställer riksdagens beslut. Detta kan man läsa på wikipedia samt regeringens och riksdagens hemsidor. Skolverket (tidigare namn statens skolverk) är en förvaltningsmyndighet som har ansvaret för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Värdegrunden och skolans uppdrag

Det första stycket i Läroplanen handlar om värdegrunden och där står det såhär:

Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Skolgången i Sverige är alltså en förlängning av vad majoriteten av folket har bestämt. Barnen ska lära sig att göra likadant i sin tur. I en demokrati bestämmer majoriteten. Det innebär att minoriteter så som de som vill hemundervisa tvingas göra vad majoriteten bestämmer. Ett annat ord för detta är mobbning. Mobbning är också ett bestående problem i skolan. Den som är klartänkt bör inte ha några problem att koppla ihop vad mobbning beror på.

Den (skolan) ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Med tanke på den stora mängden hemmasittare som inte får sina behov tillgodosedda kan man konstatera att skolan varken främjar lärande eller livslång lust att lära för alla eftersom den verkliga inlärningen sker naturligt ungefär som när vi lär oss gå eller cykla. Den internationella utbildnings-rådgivaren Ken Robinson pekar ut detta tydligt i detta TED-föredrag.

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Skolan kan vara en rent av livsfarlig plats där vi inte får några garantier att våra barn inte skadas. Några av de vansinnigheter som pågår nu är till exempel “manning” som är ett fenomen som sprids bland skolor där skolelever ofrivilligt tvingas slåss efter skoltid och där skolorna inte tar ansvar då det händer efter skoltid. Våldet har ökat. Den psykiska ohälsan ökar. Flickor riskeras att våldtas. På vilket sätt förankrar skolan respekt för de mänskliga rättigheterna eller fostran till rättskänsla?

Att inte utsättas för våld eller psykisk ohälsa är måste nog ändå ses som ett de mest grundläggande sakerna man kan kräva av en institution vilken vi tvingas skicka våra barn till i Sverige?

Alla människors lika värde

Människors lika värde är en av de mest vansinniga sakerna de lär ut för människor HAR nämligen inte något lika värde. Våra värden definieras av våra handlingar. En mördare eller våldtäktsman har inte samma värde som en person som lever fredligt och inte gör illa andra personer. Att säga att alla är lika värda är att ge legitimitet till personer som bryter mot icke-aggressionsprincipen.

När det gäller lika värde för barn är min tankegång att alla föds helt nakna och som ett tomt blad. Det genetiska och miljön är viktig men hur man väljer att agera är ett personligt beslut som var och en bör ta ansvar för. Det spelar ingen roll hur intelligent en person är eller vad den har för bakgrund. Men om ett barn växer upp i ett dåligt hem är risken större att barnet tar med sig det dåliga hemifrån.

Områden där det finns ett större antal dysfunktionella familjer har helt enkelt inte lika bra skolor som i ett område där koncentrationen av välfungerande hem är större. Familjerna, kvaliteten på lärarna, och hur skolorna styrs är nog det som enligt min mening gör störst skillnad. Skolorna kommer oavsett hur noggrannt de följer läroplanen vara olika. Eftersom områdena varierar kommer de bättre områdena automatiskt ha bättre skolor.

Det är orättvist och omoraliskt att inte alla barns föräldrar tar väl hand om dem. Det strider mot icke-aggressionsprincipen och är själva orsaken till att världen ser ut som den gör. Jag har själv inte någon “priviligerad” bakgrund. Det är föräldrarnas ansvar och ingen annans att ta hand om barnet på rätt sätt. Det är därför skolan aldrig kommer att vara “likvärdig” för alla.

“Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.”

Jag kan inte tänka mig att kritik mot staten och demokratin skulle diskuteras på ett konstruktivt sätt eftersom skolan är finansierad av skatt och det inte finns något incitament från någon som arbetar där att kritisera den då deras försörjning är skattefinansierad.

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

Här erkänns det visserligen att undervisningen inte kan utformas lika men ingenting nämns om ett särskilt ansvar för särbegåvade barn som ligger före. Dessa hamnar i kläm. Många mår dåligt eller får inte det stöd de behöver eller glider igenom skolan utan utmaningar. Vilken fruktansvärt slöseri av talanger.

Könsförvirring och normalisering av farliga beteénden

“Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.” och Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet/…/Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor.”

Än en gång tas den utstuderande agendan upp med avsikt att minska födelsetalen genom att barn undanhålls fakta som att män och kvinnor faktiskt ÄR biologiskt olika. Eller som Stanford-professorn Nirai Shah säger:

There was too much data pointing to the biological basis of sex-based cognitive differences to ignore, Halpern says. For one thing, the animal-research findings resonated with sex-based differences ascribed to people. These findings continue to accrue. In a study of 34 rhesus monkeys, for example, males strongly preferred toys with wheels over plush toys, whereas females found plush toys likable. It would be tough to argue that the monkeys’ parents bought them sex-typed toys or that simian society encourages its male offspring to play more with trucks. A much more recent study established that boys and girls 9 to 17 months old — an age when children show few if any signs of recognizing either their own or other children’s sex — nonetheless show marked differences in their preference for stereotypically male versus stereotypically female toys.

Det krävs inte så mycket intelligens för att se att kvinnors och mäns kroppar är olika och att kvinnor och män har olika intressen. Våra hjärnor är olika. Vi har olika kromosom-uppsättningar vilket gör att det är en biologisk omöjlighet att likställa män och kvinnor. Vad som indoktrineras nu är totalt vansinne. Att tvinga alla barn att lära sig att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor är ren barnmisshandel som kan leda till beslut som inte går att ändra på. Tack vare undanhållningen av sanningen ökar mängden könsdysfori. Barn får ibland inte veta vilket kön de är och styrs i leken så att de inte ska bli typiskt killiga eller tjejiga.

Det är inte bara i skolan som den medvetna könsförvirringen sker utan även genom sagostunder med killprinsessor och barnprogram som t.ex. Tvillingarna Bob.

dragqueens värdegrund
Bildmontage om SVTs rapportering om dragqueens på biblioteksturné.

Pojkar har biologiskt sett en dragning till tuffa lekar och vapen. Och flickor leker gärna lugnare lekar och ritar. Det är naturligt. Det handlar inte om något “traditionellt könsmönster” som tvingas på utan om vad vi är genetiskt programmerade för. Männen är genetiskt programmerade för att skydda familjen och jaga. Kvinnorna är programmerade för att ta hand om barnen och hemmet. Det skiljer sig såklart mellan personer då det finns ett allt mellan manliga kvinnor till kvinnliga män utan manipulering. Men genom att lägga sig i och styra det skapas bara förvirring och det blir en obalans av vad som är manligt och kvinnligt. Män och kvinnor kompletterar varann biologiskt sett. Ingen är bättre eller sämre.

Martin Eriksson i Radio Bubb.la säger det så bra om SVTs rapportering om dragqueens-sagostunderna:

Det här är en perfekt illustration av att den här idén, memen om alla likas värde är en absolut livsfarlig idé därför att det exakt är den här typen av saker som den används till. Det är tänkt att använda den till. Dvs att lyfta fram sjuka, perversa och farliga beteenden för att säga att vi måste tolerera dem. Vi måste tolerera dem och acceptera deras skadliga effekter på grund av allas lika värde. Om avvisar någonting och säger att “det där är sjukt, det det där är felaktigt, det där är omoraliskt, då har vi brutit mot värdegrunden och allas lika värde. Även den som ägnar sig åt något som är sjukt omoraliskt har samma värde.”

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Poängen med skolan är inte bara att styra barnen under tiden de är i skolan utan efter skolan också. Jag minns själv från min egen skoltid hur allt, verkligen allt handlade om livet i skolan. Jag kan tänka mig att det är striktare nu eftersom skolan misslyckas med sitt uppdrag resultatmässigt sätt.

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.”

Här kan vi tydligt se att poängen med skolan är att fostra barnen och “utveckla ett kulturarv”. Detta sker genom den programmering som försiggår. Vi är dock djur och inte robotar. Misslyckandet visar sig främst i den allmänna psykiska ohälsan.

Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.”

Med värden menas det demokrati och värdegrund: Att omyndighetsförklara familjer och bereda väg för degenerering och allmän samhällskollaps eftersom en fungerande familj är nödvändig för det psykiska välbefinnandet och för att ge en grund för den kommande generationen.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”

Att lära sig kommunikation gör man i den verkliga världen med riktiga människor och genom att lära sig respekt och hyfs från sina famlljer. Det går omöjligtvis att göra i en stor klass med ett stort antal jämnåriga och avsaknad av uppmärksamhet från de få vuxna som finns där. Min erfarenhet är att man lär sig kommunicera på ett bra sätt i den verkliga världen.

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter.”

Om skolan hade stimulerat varje elev hade det inte funnits klagomål från föräldrar med särbegåvade barn eller andra barn som inte passar in i mallen.

Det sociala

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Skolan är perfekt för socialiseringen eller vad tycker du? Säg din mening i kommentarsfältet nedan.

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”

Det är en omöjlighet i en situation där så få vuxna ska tillgodose så många barns behov. Alla barn är olika. Skolans utbildning bör och kan ej vara likvärdig. Skolan kommer aldrig vara en plats för de som inte passar in i mallen för mainstream-normer och de som mår dåligt av brist på anknytning eller mobbning.

Skolans mål

Vidare berättas det om skolans mål där barnet ska få kunskaper för det livet efter den. Problemet är att barn blir dåligt utrustade med det de får lära sig i skolan då lusten att lära sig avgörs av barnets intresse. Få lärare kan fånga intresset på ett sätt som gör att barnet vill lära sig mer. Min erfarenhet är mindre än en handfull sådana lärare på en hel livstids skolgång. Det är som ett lotteri. Man har tur om man får en bra lärare. Alla de mål som radas upp är saker som en engagerad familj kan och bör ta hand om själva. Det bör vara deras beslut och inte skolans.

Risken är stor att tiden i skolan spenderas på att ha tråkigt och att fokusera på kamraterna istället för inlärning så det kan bli som att sitta av tiden. Mina personliga erfarenheter med flera praktikanter i vårt företag från ansedda skolor är just att de betedde sig som de satt av tiden. Inlärning kan inte ske med tvång. Vi är djur – inte robotar. Vi presterar inte bra i fångenskap. Det är ett oerhört stort slöseri med resurser.

Läraren ska förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.”

Det krävs noggrann programmering för att minska risken att barnen senare ifrågasätta våldsmonopolet och funderar på fredliga alternativ. Det finns inget utrymme för diskussion till vad alternativen skulle vara och kritik av att den centraliserade “demokratin” där makten och besluten flyttas långt bort från de de påverkar.

Betyg

Vidare i läroplanen tas betygsättning upp. Skolan är inte frivillig. De nationella proven är till för att se hur mycket eleven har snappat upp av vad som lärts ut – alltså hur mycket eleven kan repetera. En stor del av betygsättningen beror på dessa prov men även hur eleven presterar annars. I slutet av läroplanen hittar man läroplaner där det specifieras exakt vad barnen ska lära sig och i vilket åldersspann. Man ska liksom skrapa på ytan i varje ämne istället för att fokusera sig på något man verkligen är intresserad av. Forskning visar att intresse-baserad inlärning ger bättre resultat, det är så unschooling fungerar.

Sammanfattning

Den svenska skolan hör till en förgången tid då det krävdes bemanning till sysslor som idag kan automatiseras. Läroplanen och dess kursplaner är så pass specifierade att det knappt finns något svängrum för en personlig anpassning. Den är till för att indoktrinera och förbereda barnen för ett liv där man tidigare behövde kunna följa order och repetera. Idag har vi AI och robotar som utför sådana jobb. Det som krävs idag för många yrken är att göra sådant som robotar inte kan göra som att komma på kreativa lösningar och att tänka utanför ramarna.

Att sitta av tid i skolan i minst 10 år under tvång och följa order är enilgt min mening roten till den ökande psykiska ohälsan.

Den beror också på avsaknaden av god anknytning. Vi är djur som är beroende av tryggheten från våra närmaste för att kunna utvecklas optimalt. Våra hjärnor är inte fullt utvecklade när vi föds. Vi behöver närheten från våra närmaste i åratal innan vi självständigt kan ta oss an världen. Istället för att lära oss från våra famiijer lär vi oss beteéndemönster á la flugornas herre från jämnåriga.

Poängen med skolan är som jag skrivit om tidigare egentligen inte att lära sig utan att socialiseras och indoktrineras. Läroplanen måste följas enligt lag. Den specificerar nedbrytande och icke-fakta-baserade indoktrineringskrav som exempelvis att lära ut “allas lika värde” och förvirrar barn genom att inte låta dem veta sanningen om att det faktiskt är biologiska skillnader mellan könen som man inte kan korrigera genom att se dem som sociala konstruktioner. Förvirringen är oerhört destruktivt för barns välmående, kan bli grunden till oåterkalleliga livsbeslut och kommer med stor säkerhet minska nativiteten med flit.

kromosomer

Har du läst läroplanen? Vad tycker du om den och min genomgång av den? Diskutera gärna i kommentarsfältet!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

7 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nils Andersson
Nils Andersson
4 years ago

Where do I start? Well, I write mainly in English although I am equally able to write Swedish, mainly because I will probably re-use some of this text in other discussions. Lots of interesting points were raised by the originator of this thread. Among which a point that had never occurred to me: Age segregation is not natural, but an artifact of the school system. Hint to Swedish parents that want to home school: Trying for asylum in the US has been tried by a German couple. The struggle vanished from view so I do not know how it played… Read more »

Peter
Peter
4 years ago

Tack,
Lutar åt exil. Skolan var meningslös när jag gick den, det lär inte ha blivit bättre

Ranin
Ranin
3 years ago

Hemundervisning var vanligt i Sverige fram till mitten av 1800-talet. Vad hände då och varför blev hemundervisningen inte lika vanligt förekommande längre?