Barnkonventionen felöversätts som obligatorisk grundskola och blir lag i Sverige

Från och med 1:a januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige efter att ha röstats för i riksdagen 2018. Jag har upptäckt att den version som har använts som grund för omröstningen har ändrats för att försvara det enda tillåtna socialistiska skolsystemet där många barn far illa – där barns och föräldrars rättighet att få en utbildning som passar dem inte beaktas – vilket alltså bryter mot både barnkonventionen och FN:s mänskliga rättigheter.

Ratificering redan 1990

Barnkonventionen ratificerades 1990 i Sverige. Ratificera innebär att staten förpliktigar sig att följa konventionen. Då blir den juridiskt bindande för staten. 196 stater har ratificerat konventionen. USA var en av dem som inte gjorde det dels på grund av att konventionen skulle bli en överstatlig bestämmelse över de förenta staternas enskilda lagar och dels för att barnens rättigheter skulle väga mer än föräldrarnas rättigheter. i USA är hemundervisning vanligt. Ungefär 3% av barn i skolåldern hemskolas i USA. Det är också vanligt med privata skolor. Inget annat demokratiskt land har en så pass hårt styrd obligatorisk skola som Sverige.

Ratificering, transformering, inkorporering

Att ratificera betyder alltså att man accepterar konventionen som lag. Trots detta har svenska myndigheter ibland avfärdat barnkonventionen. För att barnkonventionen ska kunna bli lag i Sverige behövs det att den transformeras för att det inte ska behöva ske några lagändringar. En transformering innebär att nationella lagar anpassas till konventionens bestämmelser, enligt UNICEF.

På regeringens proposition för inkorporering av barnkonventionen som har röstats för och blivit lag kan man läsa att: ”1 § Artiklarna 1–42 i Förenta nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets rättigheter ska i originaltexternas lydelse gälla som svensk lag. samt att “Inkorporeringen av barnkonventionen innebär att svenska domstolar och andra myndigheter ska lägga konventionens originaltext till grund för sin rättstillämpning och tolka den med tillämpning av sedvanliga tolkningsregler” vilket innebär att utbildning utanför den rigida obligatoriska skolan och läroplanen som exempelvis hemundervisning bör ha stöd.

Det står även “Att säkerställa att svensk lagstiftning inte strider mot de konventioner som Sverige ratificerat är grundläggande för det åtagande landet gör i och med en ratificering.” vilket innebär att Sverige inte har följt konventionen när det gäller hemundervisning och alternativ skola.

Regeringen bedömer att svensk lagstiftning inte ska behöva ändras

Vidare kan man i samma dokument läsa om regeringens bedömning av lagstiftning: “Det finns inte skäl att särskilt reglera barnkonventionens ställning i förhållande till annan lagstiftning. Det torde sällan uppstå normkonflikter mellan en inkorporerad barnkonvention och annan lag. De eventuella konflikter som kan uppstå bör kunna lösas av domstolarna och förvaltningsmyndigheterna med hjälp av olika tolknings- och tillämpningsmetoder och kan i övrigt även fångas upp i det fortsatta transformeringsarbetet.” Trots att Sverige redan har gått emot både de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen vad gäller rätten till utbildning och föräldrarnas val av utbildning kommer det inte göras någon lagändring.

Kommer barnkonventionen att efterföljas?

Enligt tidskriften Kvartal är barnkonventionen varken över- eller underordnad annan lagstiftning, utan står jämte denna. Detta innebär att barnkonventionen kan hamna i konflikt med annan lagstiftning vilket inte innebär att den får företräde utan snarare att det är mer troligt att den kommer ge vika för svensk lagstiftning. Barnkonventionen riskerar istället att utnyttjas för den egna åsikten utan att man behöver argumentera för den, vilket redan praktiseras av samtliga politiska läger.

Artikel 26 i FNs mänskliga rättigheter som Sverige skrev under 1948

För hemundervisningen och alternativ utbildning finns det stöd i FNs mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Ur artikel 26 från “universal declaration of human rights” som Sverige har skrivit på 1948 samt ur den svenska översättningen:

” (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.”

3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

När hemundervisande familjer som råkat illa ut har använt sig av artikel 26 i tvister med staten har de inte lyckats få rätt ändå, utan har blivit bestraffade i form att få sina barn ifråntagna, tvingats betala böter (viten) och genom att inte kunna ge sina barn den utbildning de behöver om de väljer att stanna kvar i Sverige.

Artikel 28 i Barnkonventionen

Originalversion:1.Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt (a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla; ” På samma länk finns även den engelska texten – vilket är den text som gäller eftersom svenska inte är ett av huvudspråken inom FN.

FNs barnkonvention – den text som gäller som lag nu i Sverige:

1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: (a) Make primary education compulsory and available free to all;

Reviderad version: “1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning. I syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter ska de särskilt: (a) göra grundskoleutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla,

Skola är inte detsamma som utbildning

Definition av utbildning:

  1. Handlingen eller processen där man tillskansar sig kunskap
  2. Kunskap och övning som fås genom denna process.
  3. Handlingen eller processen av att vidarebefordra kunskap.
  4. En särskild slags instruktion för inlärning.

Definition av skola:

  1. Utbildning som fås i en skola.
  2. Undervisning som fås i en skola.

Definitioner ovan hänvisas till C.C.M.Warren – En brittisk pedagog som kämpar för hemundervisning och frihet i Sverige på freesweden.net.

Skärmdump från Dictionary.com

En skola är en institution/anstalt där elever under ledning av lärare kan tillägna sig utbildning medan utbildning inte är begränsad till en lokal eller en viss organisation. Alltså går inte utbildning att likställa med skola. Utbildning kan ske varsomhelst och hursomhelst, medan utbildning i en svensk skola är mycket restriktiv och inte kan liknas vid något annat skolsystem i demokratiska länder – eftersom det inte finns rum för andra skolor än de statliga – och ännu mindre för hemundervisning. Även privata skolor måste följa samma läroplan.

Elon Musk-tweet om skola och utbildning från Twitter

Skillnaden mellan positiva och negativa rättigheter

Det finns enbart en slags verklig rättighet – och det är negativa rättigheter – att kunna avstå från något – exempelvis att slippa bli misshandlad och dödad. Positiva rättigheter å andra sidan innebär att man tar något från någon annan, på dennes bekostnad. FNs mänskliga rättigheter är en överenskommelse mellan staten och FN om staten och individen. Ett exempel är artikel 25 där man kan läsa att alla har rätt till en tillräcklig levnadsstandard, där bland annat rätten till sjukvård, socialförsäkring med mera ingår. Det är alltså en positiv rättighet. Det är alltså enbart negativa rättigheter som inte inkräktar på andra individers frihet. Läs mer om rättigheter och rätt till skola här.

Barn har inte samma förutsättningar som vuxna. De kan inte försörja sig och ta beslut på ett sätt som en färdigutvecklad person kan. De är beroende av sina föräldrar. Deras föräldrar har skapat dem och är ansvariga för dem tills att de har blivit vuxna. Det innebär att barn har positiva rättigheter – gentemot sina föräldrar. Föräldrarna är moraliskt skyldiga att ge sina barn de bästa förutsättningarna som de kan. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för att barnet får det som barnet behöver för att må bra och utvecklas.

Slutliga funderingar

Det jag tror att “rättigheter” handlar om är snarare signalering än att faktiskt försvara individens rättigheter – och särskilt när det bryter mot normen – därför har det skrivits mycket om barnkonventionen i media men mainstream-media blundar samtidigt för barnen som far illa i det oflexibla skolsystemet och den “socialt sett obligatoriska” förskolan. Många vet nog innerst inne att det är skolan som har ett systemfel snarare än barnet. Familjerna tar inte det ansvar som de borde eftersom staten gör det.

Syftet med att ge utbildning till barn är att ge dem de kunskaper som behövs för att klara sig bra i vuxenlivet. Skolsystemet i Sverige bygger på principer från den industriella revolutionen där det behövdes utbildning för att barnen skulle bli goda samhällsmedborgare och arbetare. Idag har våra livsstilar växt ganska långt ifrån den industriella revolutionen. Vi vanliga medborgare blir allt mer autonoma tack vare internet. Våra barn kan få bra utbildningar, till och med gratis, genom internet och vi blir allt mer kreativa för att kunna ta hand om oss själva.

Det uppstår givetvis en konflikt mellan staten och familjen – eftersom gratis eller billig utbildning på nätet – och föräldraengagemang samt frivilliga kluster av familjer som sköter utbildningen själva är ett hot mot den samtida skolans existens. Den ene måste anpassa sig efter den andre. Antingen lever vi med ett skolsystem som har havererat eller så anpassar vi oss till de moderna villkoren.

Även om man kan se att detta viktiga ord som försvarar vår “rätt” till att välja utbildning – grundutbildning – har bytts ut mot grundskola har jag svårt att tro att familjer som vill hemundervisa i Sverige, eller driva alternativa skolor, skulle kunna använda sig av det ändå. Det är väldigt svårt att få rätt mot staten – även om det finns bevis på att staten har fel. Men det kan nog hjälpa ändå att upplysa om det.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments