Hemundervisning / Självstyrd inlärning

hemundervisning på botaniska

Här hittar du artiklar om hemundervisning och alternativ utbildning. Läs om unschooling, hemskolning, worldschooling och naturliga sätt att lära sig på. Jag skriver om det omoraliska med skoltvånget samt varför hemundervisning är ett självklart och modernt alternativ. Längst ner på sidan finns 2 videos som visar hur vi gör med vår worldschooling och hur det är att leva som en digital nomad-familj. Eftersom Sverige har skolplikt och obligatorisk statlig läroplan finns det inget annat sätt än att fly landet om man inte vill att någon annan ska tvinga ens barn.

Vad är hemundervisning?

Hemundervisning är en form av utbildning där föräldrarna åtar sig ansvaret för barnens undervisning. Hemundervisning är ett missvisande namn för engelskans “Home schooling” då det inte så ofta handlar om vare sig undervisning eller att det sker i hemmet. Hemundervisning är en inkorrekt benämning på en inlärningsform som är naturlig för människan men som sedan den massiva hjärntvätt som skett att skolan behövs mer eller mindre har glömts av för att komma tillbaka igen nu när det är tydligt att den statliga skolan som den ser ut idag ofta misslyckas med sitt uppdrag. Hemundervisning borde kallas för självinlärning.

Vi är inte robotar. Vi är tänkande varelser som inte kan tvingas lära oss effektivt i den löpande band form som idag är tvång i Sverige. Hemundervisning kan ske på olika sätt. Genom hemundervisning har föräldrarna kontrollen över hur sina barn lär sig. Oftast är det bra eftersom föräldrarna (bör) känna sitt barn bäst och veta vad han eller hon behöver. I Sverige är hemundervisning utan den statliga läroplanen illegalt och bestraffas hårt. Hemundervisning är förbjudet i Sverige eftersom staten inte kan vara säker på att värdegrunden och den “sociala” kulturen lärs in.

Vill du hitta andra likasinnade, eller kanske testa Prag som worldschooling-bas? Kika in i Facebook-gruppen Unschooling / Oskolning Sverige och bloggen Prague Worldschooling.

Video som jag har gjort själv om vår worldschooling

5
1
vote
Article Rating

Video om vår worldschooling av ett brittiskt media-företag

5
1
vote
Article Rating

Tankar om vår egen hemundervisning

Jag tycker det är moraliskt förkastligt att en stat (och ett helt folk som ju stödjer den) gör anspråk på barns uppväxt på ett tvångsmässigt sätt som bevisligen inte är tillgodo för mänskligheten. Vi ser resultatet genom hur barnen blir som vuxna i takt med att psykiska problem ökar och företagsamhet minskar. Därmed inte sagt att alla skolor är dåliga. Jag tror absolut att det finns undantag. Att de bra skolorna lyckas tror jag knappast har att göra med att skolans fantastiska egenskaper utan snarare de familjer som står bakom. Barn för med sig inlärda beteenden från livet innan skolan vare sig det är ifrån fungerande eller icke-fungerande hem.

Hemundervisning passar de familjer som vill ta ansvar för sina barn. Hemundervisning är både läskigt, spännande och roligt. Det häftigaste är att se resultatet av hur våra barn utvecklas och vilka möjligheter de har jämförelsevis med min egen uppväxt. Jag är otroligt nöjd över att vi tog det svåra beslutet att lämna livet i Sverige för att ge våra barn detta. De växer både socialt och ser samband som jag själv inte ser som vuxenblind. Genom att vi är två vuxna som kan se efter deras behov och veta vad de behöver kan de slippa slösa bort sin tid på att lära sig onödiga saker eller stressen och pressen från att passa in. Om de vill gå i skolan hindrar vi dem inte men vi pratar ofta om skolan och är överens om att det ska vara ett frivilligt val. 

Vad säger skollagen och skolverket om hemundervisning och skolplikt?

Det är en ofta återkommande fråga eftersom lagen är lite luddig då man i Sverige kan hemundervisa av synnerliga skäl och kommunerna inte alltid känner till lagen fullt ut. Det ger några av oss visst hopp men när man går igenom skollagen och skolverkets hemsida uppdagas det ganska snabbt vad som verkligen gäller. Här har jag tagit med de styckena som är mest relevanta för oss svenskar som vill hemundervisa:

Detta säger Skolverket om hemundervisning:

“Undervisning i hemmet eller på annan plats är till för de elever som inte kan vara med i det vanliga skolarbetet för att de är sjuka eller liknande.” Skolverket betraktar föga förvånansvärt nog hemundervisning som något för de som är sjuka – inte som en möjlighet som man kan ge sina barn för att inte bli sjuka.

Detta säger skollagen om skolplikten:

Ingenstans i den senaste versionen av skollagen nämns hemundervisning. Det är tydligen så ovanligt att det inte tåls att tänka på. Men skollagen har en del att säga till om att tvinga alla barn till skolan. Såhär står det i skollagen:

“2 §   Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.”
 
Det finns alltså ett kryphål. Sålänge man vistas varaktigt utomlands (här menas det minst 180 dagar om året) kan man slippa skolplikten. Ett stort minus med att bo i Sverige och hemundervisa halva året är att man fortfarande måste smyga med det för att inte riskera en orosanmälan till socialen. Det är svårt att samordna något som exempelvis ett offentligt kooperativ för hemundervisning då hemundervisning av friska barn är olagligt.
 
“10 § Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.”
“12 § Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det tionde året”
 
Det är alltså 10 års skolgång. Men om man räknar med hur de flesta gör, att alltså ha barnen på dagis från 1 års ålder och gå färdigt gymnasiet blir det totalt 17 års skolgång. Om man räknar med högskola som också ofta ses som en nödvändighet blir det minst 3 år till. Alltså minst 20 års skolgång eller en fjärdedel av dina barns liv.
 
“14 § Om eleven före den tidpunkt som framgår av 12 eller 13 § uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt, upphör skolplikten.”
 
Även här finns ett kryphål för barn som snabbt kan lära sig men det är inte säkert att man slipper skolan för den sakens skull. 
 
“Frågan om skolpliktens upphörande enligt första stycket prövas av hemkommunen.”
 
Ansvaret att tvinga barnen läggs dock på föräldern:
 
20 §   Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.”
 
Den som inte tvingar bestraffas hårt både ekonomiskt och med orosanmälan till socialen samt riskerar att mista sina barn som till exempel det sorgliga fallet med familjen Johansson som tyvärr har blivit ett exempel som avskräcker familjer från att våga hemundervisa i Sverige. 
 
23 §   Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. För en elev i specialskolan, sameskolan eller förskoleklass vid en skolenhet med specialskola eller sameskola är det i stället huvudmannen för respektive skolform som får förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas.”
 
Vi frågade vår dåvarande hemkommun (Härryda) om hur mycket vitet är och fick efter en rad cirkelresonemang utan svar på frågan svaret att det är tillräckligt så att du inte ska ha råd att betala vite då det baseras på din inkomst.
 
“5 §   Den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska vara minst 6 890 timmar.”
 
“11 §   För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen.”
 
Inte nog med att det är skolplikt enligt lag i Sverige. Dina barn måste också tvingas programmeras med minst 6890 timmar av läroplanens uppdrag och värdegrund. Man kan alltså konstatera att det inte går att hemundervisa ett friskt barn i Sverige. Dock finns det hopp om man är beredd på att tänja på gränserna i sin bekvämlighetszon.
 

Hemundervisning utomlands

Eftersom hemundervisning är så hårt reglerat att det i princip är en omöjlighet i Sverige och att det är en total omöjlighet att undvika den demoraliserande värdegrundsindoktrinerande läroplanen så finns det inte heller så mycket information på svenska om hur man gör. Men man kan konstatera att vi som vill kunna hemundervisa är tvungna att gå i exil. Man måste helt enkelt flytta. Det finns en del som hemundervisar med varaktig vistelse utomlands (där man befinner sig utomlands i minst 180 dagar) men detta tror jag blir reglerat snart eftersom det är ett kryphål). För att vara 100% säker måste man folkbokföra sig och göra sig av med sin anknytning till Sverige.

Vi har spridits runt i världen som en slags hemundervisnings-diaspora. Men att hemundervisa utomlands är inga problem när man väl gör sig förberedd på det. Det finns många saker som förfallit i Sverige som gör att livet kan bli lite bättre ändå utomlands. 

Svenska familjer som vill ha ett liknande socialt skyddsnät och kunna vara bekväma med att prata svenska kan till exempel flytta till Åland. Det verkar som att många har flyttat dit. För min egen del är Åland inte alls lockande eftersom jag inte har lust att bli förvisad till en ö eller vill behöva bli kontrollerad av myndigheter på grund av läroplikt. 

Det finns svenska familjer som flyttar till t.ex. Storbritannien eller USA för att kunna hemundervisa. Dessa länder är mycket bra alternativ då man har möjlighet till 100% unschooling i Storbritannien och i många stater i USA. Där finns det dessutom mycket som byggts upp för hemskolning redan så som grupper och kooperativ då det är socialt acceptabelt och man har kunnat göra det.  

Källhänvisning: Jag länkar inte till skolverkets eller riksdagens hemsidor men du kan enkelt hitta källorna genom att söka på “hemundervisning skolverket” och “Skollag (2010:800)”

Worldschooling och leva som digital nomad

En mycket bra möjlighet för familjer som inte behöver vara på en speciell plats för att kunna jobba är att leva som en digital-nomad-familj. Det är så vi gör. Lämpliga yrken är exempelvis programmerare, översättare och egenföretagare. Så länge det finns en internetuppkoppling kan man jobba och försörja sig. Worldschooling är ett växande fenomen. Det innebär att man lär sig av världen så som du kan se i de två videos ovan. Det finns tiotusentals familjer som lever så. Ofta samlas de på ungefär samma orter för umgänge och för att höja levnadsstandarden. Några populära platser är Prag, Ubud, Playa del Carmen och Chiang Mai.

Några tankenötter:

 
Vem bestämmer lagarna i Sverige?
 
Vem bestämmer vad värdegrunden är?
 
Varför är det socialt och lagligt sett oacceptabelt med hemundervisning?
 
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments